شعر طنز اجتماعی و سیاسی خواننده و سراینده محمد حاج محمد خانی

1,875
چند سالیه که برف و باران نباریده_خدایگان با ما قهر شده اند_خلقها بیکار شده اند_کشاورز بیزار شده اند_کمرشان خم شده است_همه چیز گران شده است_دوست و دشمن هار شده اند_دزدها پولدار شده اند_عاشق خاویار شدند_دزدی چقدر زیاد شده است_دین و ایمان زدوده شده است_دزدها حالا می لمند در سانتافه_آب میخورن از آفتافه_خایه مالی سهم اوناست_نون بریدن کار اوناست_نون مردم جیر شده_آب خوردن غلیظ شده_دولت تدبیر شده_امید ؟؟؟
pixel