کتاب درمان جامع طب سوزنی؛استفاده با: سوزن, دستگاه,ماساژ

1,664

جالب توجه پزشکان،اطباء،و فیزیوتراپها: کتاب«درمان جامع طب سوزنی با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن»اولین کتاب جامع درباره دستگاههای طب سوزنی،قابل استفاده با روشهای با سوزن،درمان با انواع دستگاههای الکتریکی محرک عصبی(TENS)،دستگاههای الکتریکی طب سوزنی بدون سوزن مانند دستگاه اختراعی استاد یحیایی و یا دستگاه اکوپوینت،فارادیک،اکوپانچر؛ وهمچنین طب فشاری(ماساژ).نویسنده: استاد محمّدرضا یحیایی. 09373234130