آوای جاوید-برنامه یک-ساز و آواز "مست و پارسا"

1,420

اثری از آوای جاوید آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ در دستگاه ماهور به سبک مکتب آوازی اصفهان شعر از بوستان سعدی یکی بربطی در بغل داشت مست به شب در سر پارسایی شکست ضبط بهمن ماه 1394