حاج قربون، آخرین بخشی نوازنده تار

253

مستند "آخرین بخشی" روایت هنرمندی است که نسبت به هنر خود در موسیقی اصیل به درجه ای از باور رسیده است که می تواتد از هنر خود دفاع کند. http://cmmt.ir/4LI