نمونه ویدئو - پیام تلویزیونی

122

این ویدئو بوسیله اتوماسیون مولتی کم تهیه شده است . جهت این تولید تلویزیونی از سیستم پرامپتر cuescript استفاده شده است