دیرین دیرین این قسمت:استعداد یابی

1,039

این قسمت: استعداد یابی انسانهای اولیه استعداد های زیادی داشتند که در مسابقات استعداد یابی بروز می دادند. به چند نمونه از بروز داده شده های آن ها

Karton and film 131 دنبال کننده
pixel