کارگاه مهارت های حرفه ای مدیر | کافه رویداد

252

آنونس گزارش از کارگاه مهارت های حرفه ای مدیر با تدریس ارشیا دکامی کارشناس مدیریت کاربردی