اضافه طبقه با سازه سبک LSF - کاربری مسکونی

34
برخی از پروژه های اضافه طبقه با سازه سبک LSF - شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا از مزایای سازه سبک LSF می توان موارد زیر را برشمرد: - کاهش وزن ساختمان و در نتیجه کاهش اثر نیروهای لرزه ای - عملکرد لرزه ای مناسب - کاهش قابل توجه در زمان ساخت - بازگشت سریع تر سرمایه اولیه - اقتصادی شدن ساخت مسکن - سازگاری با محیط زیست و رعایت اصول ساخت و ساز پایدار - دوام و پایداری سازه و افزایش عمر مفید ساختمان - کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان - افزایش درجه نا معینی سازه و در نتیجه افزایش پایداری - حمل و
pixel