چرا بشر پول کاغذی را اختراع کرد؟

123

چه اتفاقی افتاد که انسان ها به جای طلاها و نقره های گرانبها، تکه های کاغذی را برای دادوستد انتخاب کردند؟