سرباز پرنده فرانسوی از فراز کانال مانش عبور کرد

243

فرانکی زاپاتا، مخترع هاوربورد فرانسوی و ملقب به سرباز پرنده، سرانجام توانست با موفقیت بر فراز کانال مانش پرواز کرده و از آن عبور کند.

کجارو 458 دنبال کننده
pixel