قرار دادن تجهیزات آشپزخانه به کمک فنجان

279

لوازم غیر ضروری بسیاری در آشپزخانه ها نگه داری می شوند و در صورتی که این لوازم غیر ضروری به درستی در جای خود قرار نگیرند ، شاهد بی نظمی و شلوغی آشپزخانه و در نهایت ایجاد انرژی منفی بسیاری در محیط آشپزخانه هستیم.

دکوراتور
دکوراتور 82 دنبال کننده