بهداشت دهان و دندان | دکتر فاضل فیروزی

90

بهداشت دهان و دندان مهمترین اصل در داشتن دهان و دندان سالم است که لازم است این موضوع توسط والدین به درستی رعایت شود تا در فرزند یا فرزندان شما نیز این موضوع نهادینه شود. Www.drfirouziortho.com