ساختار URL

31

در این آموزش میتوانید اطلاعات اولیه در مورد ساختار آدرس سایت یا همان URL کسب نمایید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید