کتاب مانگا و اهورا، قسمت 23

116

در قسمت بیستم: و سوم «ساسانیان از کجا برخاسته اند.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.