کندوی شانزدهم - بازی گروهی سئو

400

روز 17 مرداد یکی از جذاب ترین رویدادهای تخصصی در حوزه سئو برگزار شد. در کندوی شانزدهم تصمیم گرفتیم که با استفاده از بازی گروهی سئو تعریف جدیدی از شبکه سازی برای شرکت کنندگان ایجاد کنیم. از طرفی این بازی فرصتی ایجاد کرد که دانسته های خود در حوزه سئو را مرور کنیم.