پرامید، در ابتدای مسیر رشد

79
این سخنرانی برای نودانشجویان دانشگاه هاست، به آن ها نشان می دهد با چه دشواری هایی رو به رو مکی شوند و باید برای دورانی موفق در زندگی دانشجویی به چه آگاهی هایی مجهز باشند.
pixel