افزایش قیمت روغن موتور طبیعی است؟

76

شبکۀ دو - 13 تیر 1398 - 20:30| گوینده: «مسئولان می‌گویند گرانی روغن موتور طبیعی است. خبرنگار 20:30 اما کشف دیگری داشته است.» خبرنگار: «از اوایل سال تا کنون بازار فروش روغن موتور خودرو دست خوش نوساناتی شده است. دبیر ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت روغن موتور را طبیعی می‌داند.» قبادی، مدیر ستاد تنطیم بازار: «مادۀ اولیۀ تولید روغن موتور با ارز ترجیحی تأمین می‌شد. با جابجایی ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی طبیعتاً افزایش قیمت روغن موتور را هم در ماه گذشته داشتیم.»

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده