مشهد در آیینه خاطرات

112

ببینید: مشهد را با مردمان و آیین هایش، نوغان و سرشور و بالاخیابان؛ عاشورا، اربعین، آخر صفر یا دهه اول محرم از بازار فرش تا شهدا با خاطراتی که #هویت_مشهد را آفریده اند. این فیلم کوتاه، بخش اول از روایت های مختصر تاریخ شفاهی مشهد است. برآنیم هر از گاهی به بهانه مناسبت ها و آئین ها، گوشه ای از هویت مشهد را دوباره در آیینه خاطرات ببینیم.