معرفی بازی فکری Photosynthesis (فتوسنتز)

1,268

بازی رومیزی Photosynthesis شاهکار دیگری است از کمپانی Blue Orange فرانسه. در این بازی گونه های مختلف درختان، برای رشد و بذرافشانی در جنگل هزار رنگ، با یکدیگر رقابت می کنند. برای رشد و بالندگی بیشتر درختان آنها باید نور بیشتری را جذب کنند و بعد از آنکه رشد کردند بر سر درختان کوچک تر سایه بیفکنند...