صنعت غرفه سازی در ایران - مصاحبه - ویدئوی کوتاه شده.

11
نمایشگاه متشکل از پنج حلقه متصل به هم است: محل برگزاری نمایشگاه، برگزار کننده، مشارکت کننده، غرفه ساز، بازدید کننده. با حذف هر یک از این حلقه ها شاهد رویداد نمایشگاهی نخواهیم بود. مهمانان برنامه علیرضا جهان پناه مدیر عامل شرکت برسا و علی معین جهرمی مدیر عامل گروه تجارت اطلاعات از دست اندرکاران خوش نام چنین صنعتی در کشور هستند. https://www.barsadesign.com
pixel