describing people

12

این ویدیو درباره نحوه توصیف افراد است و مشخصات ظاهری افراد را آموزش میدهد و از آنجا که به صورت نوشتاری نیز می باشد میتوانید جاهای خالی مربوطه را به راحتی پر کرده و سپس خود و یا دوستان خود را با استفاده از آن توصیف نمایید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده