2- 4- بریدن تصاویر با استفاده از ماسک (ROI) (پردازش تصاویر پزشکی در Matlab)

146
جلسه 2 - قسمت 4 - بریدن تصاویر با استفاده از ماسک (ROI) (پردازش تصاویر پزشکی در Matlab) / اطلاعات بیشتر و کدها در سایت دانش جوی https://daneshjoy.ir
دانش جوی 16 دنبال کننده
pixel