ریاست نظام مهندسی خراسان رضوی

151

سخنرانی آقای مهندس رئیسی، ریاست نظام مهندسی خراسان رضوی در همایش نقشه برداری در صنعت ساختمان - مشهد - اول اسفند 1392