جنگ امید یا اراده ها

93
اساس جنگ بدخواهان با ملت ایران جنگ امید یا اراده ها است/ ملت ایران پیروز جنگ اراده ها خواهد بود
pixel