بازدید وزیر علوم از دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان

161

گزارش ویدئویی بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان