اصطلاحات بانک مسکن - اوراق ممتاز

102

"اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن" یا "اوراق ممتاز" یکی از اصطلاحاتی است که هنگام دریافت تسهیلات از بانک مسکن ممکن است با آن مواجه شوید.

بانک مسکن
بانک مسکن 247 دنبال کننده