چه کسانی امام خمینی را وادار به نوشیدن جام زهر کردند

889

روایتی از چگونگی قبول قطعنامه 598 توسط امام خمینی(ره)