نماهنگ امام نازنینم

126

شرحی برشهادت و عظمت امام محمد تقی علیه السلام با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی #نماهنگ_امام_نازنینم #نماهنگ_امام_جواد #نماهنگ_امام_محمد_تقی #استاد_غلامی_سرای #مرکز_فرهنگی_شهید_جدیری_کهنموئی