داغترین‌ها: #Copa America 2019

سایپاسیتروئن | سیتروئن ای-مهاری

655

ای-مهاری خودرویی مرتبط با تاریخ برند ولی با اهدافی است که به طور دقیق برای آینده تنظیم شده است. چشمکی به خودروی نمادین، مهاری 1968 اما در عین حال دورتر از آن: خودرویی سرزنده، 4 نفره تمام الکتریک و کابریولت با سبکی مدرن و شاد.