معلولیت محدودیت نیست؛ عکاسی بدون دست

278

این عکاس نمونه بارز جمله خواستن توانستن است، نگاهی کوتاه به زندگی او