پیشرویهای انصارلله در استان الضالع یمن

510
رسانه های یمنی با انتشار تصاویری از عملیات های انصارالله در مدیریت مهم الازارق و همچنین پاکسازی الفاخر و شمال قعطبه مانند قردح و حمر کار پوشش پیشروی ها را آغاز کردند. البته این درحالی است که نیروهای انصارالله از روزها پیش در بسیاری از این مناطق پیشروی کرده و حتی یکبار شهر قعطبه را بصورت کامل آزاد کرده بودند. هر چند که بنا به مصلحت هایی اخبار نبردهای قعطبه از سوی رسانه های رسمی انصارالله سانسور شد؛ با این وجود آغاز پوشش این اخبار هرچند کمی دیر اما خوب است.
pixel