فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم ، درس 3 : مثلث های هم نهشت

6,440

هم نهشتی مثلث ها از موضوعات مهم هندسه است . در این درس حالت های هم نهشتی مثلث ها توضیح داده شده و چند مسئله حل شد . نظر و پیشنهاد خود را در خصوص فیلم های آموزش ریاضی به شماره 09903331455 ارائه کنید . www.riseh.ir