ویدئوکست بی حساب - نزدیک بود بمیرم

14,142

در این برنامه از کبی برایانت و مقوله مرگ صحبت شد. خاطراتی هم از حوادثی که ممکن بود به مرگ منجر شود تعریف شد

pixel