فلسفه عقد موقت چیست؟

294
زنی که جوان است و شوهرش می میرد و چندین بچه دارد و کسی حاضر به ازدواج با او نمیشود، این زن نیاز جنسی اش را باید چکار کند؟آیا اسلام هیچ چیزی برای این شخص در نظر نگرفته است؟ جدیدا ازدوج سفید درست شده: زن میگه من پولدارم و نمیخواهم که با مردی ازدواج کنم و زیر یک سقف زندگی کنم. نیاز جنسی ام را چکار کنم؟ آیا اسلام چیزی برای اینها در نظر نگرفته است؟ چرا. عقد موقت برای همینه. عقد موقت هیچ کدام از احکام عقد دائم را ندارد. هزینه زندگی، اطاعت از شوهر، ارث و … فقط برای برآوردن نیاز جنسی است.
pixel