عبور از دره الیت

533
جلودار
جلودار 98 دنبال کننده