سرکوب احساسات

216

امروزه ما افرادی را می بینیم که دوستشان داریم و می خواهیم که با ما احساس راحتی کنند. اگر از دستمان ناراحتند یا دلخوری دارند بجای اینکه انها را در درونشان نگه دارند بتوانند بیرون بیاورند و راجع بهش گفتگو کنند. اما انها در بروز احساساتشان مشکل دارند. و متوجه عوارض ان نیستند فقط می بینند گاهی وقتها از اضطراب، استرس، فشار روانی رنج می برند و دلیل آن را نمی دانند. گاهی با سرکوب به جایی میرسیم که دچار بسیاری از بیماریها جسمی می شویم که ناشی از سرکوب احساسات هستند و به انها بیماری های روان تنی می گویند.