نامگذاری گودالی در کره ماه به نام "ابوریحان بیرونی"

243

مستند «قضیه بیرونی» خردسالی تا مرگ ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی را به تصویر می کشد. http://cmmt.ir/4WF