شخم زدن زمین فوتبال!

135

در یکی از روستاهای شوشتر، یکی از بازیکنان که به او بازی نمی دادند شبانه زمین فوتبال را با تراکتور شخم زد www.nikru.ir

پایگاه خبری نیک رو
پایگاه خبری نیک رو 1.1 هزار دنبال کننده