آیا آفریقا می تواند زادگاه آلبرت انیشتن آینده باشد؟

1,877

مرکز عالی ریاضیات در آفریقای جنوبی امیدوار است شرایطی ایجاد شود که انیشتن آینده آفریقایی باشد… و این دیدی دیگر نسبت به توسعه ی علم در آفریقاست. www.RandD.ir