بکارگیری فن­آوری رباتیک در توانبخشی افرادمبتلا به اتیسم

767

امروزه ازرباتهای اجتماعی درحوزه های مختلف تحقیقاتی،سرگرمی،آموزش وهمچنین کمک به انسانها درجهت ارتقای برخی کاستیهای انسانی استفاده میشود.باکمک رباتهای اجتماعی وشناختی و برقراری تعامل مناسب، میتوان به افرادی بابیماری اتیسم، افراد ناشنوا، ویاسالمندان بامشکل آلزایمرکمک چشمگیری نمود.باتوجه به اینکه ایجادانگیزه، نقش مهمی دریادگیری دارد،رباتها میتوانند محرک خوبی برای افراد، جهت بهبود کاستیهای خود باشند.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده