مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت چهارم- حسین معینی

712

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت دوم. این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت . (موضوع جلسه چهارم: شاخصه های انتخاب آهنگ مناسب)