گفتگو با محمدامین قنبری| مسئول واحد بین الملل مرکز آموزش حسابداران خبره PACT

453
گفتگوی مجله حسابدار با محمدامین قنبری، مسئول واحد بین الملل مرکز آموزش حسابداران خبره - PACT، متن نوشتاری این گفت و گو که توسط دکتر محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران و سردبیر مجله حسابدار، با محمدامین قنبری انجام شده است، در شماره پاییز 1398 مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران) نیز منتشر خواهد شد - وبگاه مجله حسابدار: hesabdar.iica.ir
pixel