لحظاتی کمتر دیده شده از کوه پیمایی پاییزی رهبرانقلاب

15,078

ببینید| رهبر انقلاب چه اوقاتی از سال به کوه می روند.

نامه نیوز
نامه نیوز 971 دنبال کننده