کرونا جشن جشن نیکوکاری را تعطیل کرد

36

مصیب حیدری رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج گفت: امسال جشن نیکوکاری به جهت رعایت حال هم استانیها عزیزبه صورت نمادین برگزار نمی شود.

pixel