نقالی شاهنامه - رضا علیخانی

956

نقالی داستان شکار رفتن رستم توسط رضا علیخانی نقال جوان ضرب و زنگ : مرشد جواد خرم هماهنگی : ۰۹۱۲۰۷۰۱۰۹۸

pixel