گفت‌وگو آیکافی با لوکا بتزرا مدیر وقت کمپانی معظم بتزرا

62
به نقل از آیکافی در حاشیه‌ی نمایشگاه آگروفود ۲۰۱۸ فرصتی دست داد تا با لوکا بتزرا مدیر وقت کمپانی معظم بتزرا گفت‌وگو کوتاهی داشته باشیم و از او درباره مدل جدید اسپرسوساز بتزرا آرکادیا بپرسیم.
pixel