اصول ارگونومی در محیط کار

268

ارگونومی (مهندسی عوامل انسانی)، روشی است که نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های جسمی و ذهنی انسان را، کانون اصلی طراحی محصول های مورد استفاده او قرار می دهد تا ضمن تأمین آسایش، سلامت و ایمنی، موجب افزایش کارایی گردد. فراگیران در این دوره، با اصول ارگونومی و چگونگی اجرای آن در محیط اداری آشنا می شوند. www.arangit.com