ترفندی برای آبیاری با استفاده از لوله جهت صرفه جویی آب

981

ترفندی ساده برای آبیاری با استفاده از لوله های پی وی سی به روش عمودی جهت افزایش بهره وری مصرف آب