آرزوی قاسم سلیمانی (یاران همه رفتند) Urdu English Arabic Subtitles

2,610

#تسلیت تو به آرزوت رسیدی، تو امام حسین و دیدی - ای قاسم سلیمانی Urdu English Arabic Subtitles آرزوی قاسم سلیمانی چی بود: یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم حسرتا این گل خارا، همه جا رانده منم پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت آنکه نا رفته و جا مانده منم

pixel