استفاده ارتش آمریکا از پهپاد

308

ارتش آمریکا و پرتاب گروهی از پهپاد های هوشمند و ارزان از پیش برنامه ریزی شده که با هم ارتباط دارند وتوسط انسان کنترل می شوند